Főoldal » Hírek » Óvodai beiratkozás 2024.

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre az 

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Zalakaros városában

a következő időpontban történik: 

2024. április 29-30. 8,00-16,00 óra között.

A bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban lesz. 

Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A szülő kérheti gyermeke óvodai nevelés alóli felmentését 2024. április 15. napjáig abban az esetben, ha ezt a gyermek sajátos helyzete, családi körülményei indokolják. A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket a szülő kérelme alapján. 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2024. május 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A Zalakarosi Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

A Zalakaros Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:

                - Zalakaros város,

                - Zalamerenye község,

                - Balatonmagyaród község közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (életvitelszerűen ott élő *) szülők gyermekeinek van lehetősége.

A jelentkezéskor szükséges okiratok: 

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2024. április 30.) követő huszonegyedik munkanap. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 

Zalakaros Város Polgármestere

* életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.