Főoldal » Hírek » Pályázati kiírás Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Zalakaros Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére.

 

A munkáltató, a munkavégzés helye:

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár – 8749 Zalakaros, Hegyalja utca 40. és az intézmény alapító okiratában meghatározott telephelyek

Az ellátandó munkakör: igazgató (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2022. május 1-től 2027. április 30. napjáig, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az önkormányzat az igazgató munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja. 

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a Képviselőtestület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Az intézmény tevékenységéhez kötődő pályázatok elkészítése. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel történik.

Pályázati feltételek:

1./ A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megfelel a rendelet 1. mellékletében meghatározott követelményeknek:

a) felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

VAGY

a) szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség

b) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett

2./ magyar állampolgárság

3./ cselekvőképesség

4./ büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt

5./ vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása

6./ államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1./ fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

2./ az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,

3./ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

4./ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,

5./ iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,

6./ ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,

7./ nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,

8./ nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,

9./ nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

10./ nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 1-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Novák Ferenc polgármester nyújt a 06-93/340-100-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokat Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el, várhatóan az áprilisi rendes ülésén. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- www.zalakaros.hu

- http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/ - Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár honlapja