Főoldal » Hírek » Pályázati felhívás-Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezető

Pályázati felhívás

 

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)

 

pályázatot hirdet a fenntartásában működő

 

Szociális Alapellátó Szolgálat (8749 Zalakaros, Zrínyi út 2.)

 

intézményvezető (magasabb vezető)

 

álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az önállóan működő Szociális Alapellátó Szolgálat tevékenységi körébe tartozó feladatok - házi segítségnyújtás - vezetői feladatainak, valamint vezető gondozói feladatainak ellátása, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása; az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ében és az ellátás szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

- az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában előírt szakirányú végzettség

- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet (Kjtvhr.) 3. §-ának (3) bekezdése szerinti legalább 5 év szakmai tapasztalat

-  „B” kategóriás jogosítvány,

-  magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- zalakarosi kistérség helyismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz.

- képesítést igazoló okiratok másolata

- az intézmény vezetésére vonatkozó rövid program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- pályázó nyilatkozata arról, hogy

-  pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

-  pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

-  a Kjtvhr. 3. §-ának (3) bekezdésében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik

-  nem áll cselekvési képességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 évre szól

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. valamint a Kjtvhr. rendelkezései az irányadók

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 13.

 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán történő közzététel napja: 2019. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

-        Postai úton, a pályázatnak a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.).

-        Személyesen: Novák Ferenc Társulás elnöke (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a Kjtvhr. 1/A § (10) bekezdésének c) pontjában meghatározott eseti szakmai  bizottság véleményezi, majd a bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács következő ülésén dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Ferenc Társulás elnöke nyújt a 93/340-100-as telefonszámon.